Vestecká spojka a Exit 4

Je stabilizována Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba č. D054 . V územním plánu hl. m. Prahy je potvrzena rovněž jako veřejně prospěšná stavba pod č. 20.

Proč se Vestecká spojka staví?

Vestecká spojka je významný projekt pro zlepšení dopravní situace na jižním okraji Prahy.

Stavba je rozdělena do dvou etap, přičemž realizace I. etapy proběhla v letech 2007-2010 jako součást stavby SOKP (dnes dálnice D0), stavby 513 Lahovice - Vestec. I. etapa začíná na exitu 3 Pražského okruhu (D0) a pokračuje 1,6km dlouhým úsekem k provizornímu ukončení kruhovým objezdem se silnicí II/603 (Vídeňská).

V současné době se investorsky připravuje stavba II. etapy a to včetně napojení na dálnici D1 Exitem 4. II. etapa o celkové délce 5,1 km je vyprojektována v návrhové kategorii S 9,5/70, tj. jedná se o silnici dvoupruhovou s šířkou jízdních pruhů 3,5m. Stavba je jako veřejně prospěšná zanesena v územně plánovací dokumentaci Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Komunikace je vnímána jako strategická stavba, neboť odvede narůstající dopravní zátěž, která nyní prochází přímo zástavbou Jesenice, Vestce, Šeberova a Průhonic a sníží hlukovou a imisní zátěž obyvatel, které by byli vystaveni, kdyby narůstající doprava v tomto segmentu Středočeského kraje a Prahy nadále projížděla obytnou zástavbou.

Význam Vestecké spojky spočívá především v tom, že umožňuje vyšší využívání Silničního okruhu kolem Prahy (dále D0) pro vnitroměstské vazby a dále umožňuje rozvedení cílové regionální dopravy z příměstského prostoru jižně od Prahy. Též umožňuje i rozvedení cílové dopravy budoucí dálnice D3, a to především z území přímo navazujících na novou trasu dálnice D3 jižně od Prahy. Záměr tak přispěje k odklonu části vnější zdrojové a cílové dopravy mimo stávající obytnou zástavbu, zejména podél silnice II/603 (ulice Vídeňská) a dále pak na území městské části Praha - Šeberov a její části Hrnčíře.  Vedení cílové dopravy z prostoru Benešova směřující do východní části Prahy zůstane převážně v současném koridoru silnice I/3 a D1.

Pozitivním vlivem záměru tak bude odvedení části vnější zdrojové a cílové dopravy mimo stávající obytnou zástavbu. Nejvýraznější bude ulehčení dopravní situace v okolí silnice II/603 (ulice Vídeňská) a dále pak na území městské části Praha - Šeberov a její části Hrnčíře.

Zobrazit více
Suburbanizace

V jižním okraji Prahy se setkávají dvě významné tzv. rozvojové osy Praha - Jihlava a Praha – České – Budějovice (viz . dokument vlády ČR Politika územního rozvoje České republiky).

Post image

Důvodem pro výstavbu dopravní infrastruktury je nárůst obyvatel v jižním a jihovýchodním segmentu pražské aglomerace.  se za posledních 25 let zvýšil počet obyvatel o 25 tisíc jako právě obec navrhovatele – Vestec. Např. obec Vestec měla v roce 1991 369 obyvatel, v roce 2019 v ní žije 2 675 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil o 625%, což je jeden z nejvýraznějších nárůstů v celé ČR. Obdobná je situace v sousední Jesenici, kdy se očekává nárůst počtu obyvatel do roku 2030 na téměř 12 000 z původních 1 800 v roce 1991, tedy o 660 %.

Prakticky s tímto rozvojem související individuální automobilová doprava nyní projíždí zastavěnými částmi obcí, zejména Šeberovem a Kunraticemi a Jesenicí. Stávající dopravní síť na to již nemůže reagovat.

V obcích na těchto osách se dle vládní politiky mají vytvářet podmínky pro umisťování bydlení a pracovních příležitostí při respektování požadavků na zachování hodnot území. Smyslem politiky je tedy soustředit rozvoj státu do dobře dopravně dostupných území využívající vybudovanou nebo plánovanou infrastrukturu a naopak ochránit ostatní území před negativními vlivy výstavby a dopravy.

V jižním a jihovýchodním segmentu pražské aglomerace se za posledních 25 let zvýšil počet obyvatel o 25 tisíc. Například v obci Jesenice se zvýšil počet obyvatel na 8 900 v roce 2017 z původních asi 2 000 v roce 1990, nebo Vestec zněkolikanásobil počet obyvatel z 370 v roce 1991 na 2 500 v roce 2017.

V období do roku 2030 uvádějí prognózy (http://www.atlasobyvatelstva.cz) nárůst v celém prstenci Prahy o dalších cca 17%, přičemž nejvýznamnějšími centry rozvoje jsou i nadále Jesenice, Psáry, Jílové a Dolní Břežany.

Zobrazit více
Doprava

Vestecká spojka je součástí tzv. nadřazeného komunikačního systému hl.m. Prahy (viz vyhláška č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy), jehož dimenzování bylo prověřeno SEA. Tento komunikačního systému je koordinován se Středočeským krajem, který stavbu Vestecké spojky zahrnul do své územně plánovací dokumentace (nejprve do ÚP VÚC Pražského regionu (2006), poté ZÚR Středočeského kraje (2102), včetně 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (2018)).

Post image

Dopravní zatížení v radiálním směru ulice Vídeňské je veliké a dle výsledků celostátního sčítání z roku 2010 přesahuje hodnoty 15 000 vozidel za průměrný den roku. To značně převyšuje její kapacitní možnosti. Vzhledem k tomu, že ulicí Vídeňskou nelze vzhledem ke stávající zástavbě přestavět do odpovídajících parametrů, je nezbytné maximálně odlehčit tomuto radiálnímu směru a převést část intenzit prostřednictvím Vestecké spojky do jiného kapacitního radiálního tahu, a to na dálnici D1.

Vestecká spojka bude po svém dokončení sloužit zejména jako:

a) obchvat Šeberova a Hrnčíř
b) pro zkrácení cesty do Prahy z Jesenice
c) pro odlehčení Vídeňské (II/603)

Rozvoj obcí v uplynulých 20 letech nebyl doprovázen odpovídající výstavbou infrastruktury. V tomto prostoru došlo pouze k dostavbě části Pražského silničního okruhu D0. Ten je určen především pro celostátní a nadregionální dopravu. Veškeré ostatní dopravní investice se soustředily výlučně do vylepšení parametrů stávajících komunikační sítě procházející obcemi, často jejich středem. Pro zachycení místní automobilové dopravy a její převedení mimo obce se nevybudovala za posledních 40 let komunikace žádná!

Vedení tranzitní dopravy se Vestecká spojka nedotýká. Vestecká spojka by po dokončení SOKP neměla přenášet nadregionální dopravu včetně těžké nákladní dopravy. Proto bude platit zákaz vjezdu kamionů nad 12t., jehož dodržování bude sledováno elektronickou kontrolou.

Těžká nákladní doprava bude vedena po SOKP. Na Vestecké spojce bude zcela převažovat doprava osobní (hromadná a individuální, výhled v roce 2030: 9 800 osobní a 100 nákladní), která má radiální charakter – dojížďka z příměstského území za zaměstnáními a dalšími aktivitami v Praze.

V řešené lokalitě lze i v blízké budoucnosti očekávat zahušťování zástavby a s tím i nárůst automobilové dopravy. I přes tento nárůst ukazuje dopravní model pokles dopravy po vybudování Vestecké spojky. Na komunikacích K Šeberovu (z 15 tis. na 11 tis. v roce 2030) a K Hrnčířům (z 13 tis. na 10 tis. v roce 2030) jsou poklesy nejvýraznější.

Při posuzování úlohy Vestecké spojky v dopravním systému je třeba si uvědomit, že Vestecká spojka nebude zapojena do současné komunikační sítě, ale do sítě budoucí, tj. po zprovoznění části městského okruhu Běchovice – D11 (tzv. 511), který odkloní tranzitní kamionovou dopravu okolo Jižního Města a Spořilova. Tím dojde k úbytku těžké dopravy na radiálních komunikacích (na D1 asi o 80 % z 5 400 dnes na 1 100 v roce 2030v jednom směru) a s tím souvisejícímu významnému snížení hlukové zátěže. Uvolněná kapacita bude využita pro svedení místní automobilové dopravy, která dnes využívá silniční síť vedoucí před střed obcí (Vídeňská, Budějovická v Jesenici, K Šeberovu, K Hrnčířům). K tomuto sběru poslouží především Vestecká spojka. Navíc dálnice D1 v úseku od křížení s Pražským silničním okruhem D0 na 10. kilometru (odbočka na Říčany) změní po vybudování úseku D0 směrem na Běchovice (stavba 511) zatřídění na rychlostní komunikaci.

Vzhledem k obavě z nadměrného zatížení Vestecké spojky do doby než bude dokončen úsek SOKP 511 (Běchovice – D1) je zprovoznění Vestecké spojky možné až po jejím uvedení do provozu. Toto je stanoveno jako podmínka 2. Aktualizace ZÚR SK.

Zobrazit více
Hluk a emise

Vestecká spojka přispěje ke zlepšení imisní situace zejména v okolí silnice II/603 (Jesenice, Kunratice) a městské části Praha – Šeberov.

Hluková studie prokázala, že navrhovaná protihluková opatření zabezpečí, že v území nebudou překročeny hygienické hlukové limity pro den a noc. Opatřeními podél dálnice D1 se výrazně sníží hlukové zatížení Šeberova.

V místech přiblížení silnice k obytné zástavbě v obci Průhonice - část Rozkoš a v okrajové zástavbě MČ Praha - Šeberov (část Hrnčíře) jsou navržena opatření k minimalizaci vlivů na obyvatele (vegetační úpravy, protihluková opatření, cyklostezky a lávky k zajištění průchodnosti území).

Dálnice D1 v úseku od křížení s Pražským silničním okruhem D0 na 10. kilometru (odbočka na Říčany) změní po vybudování úseku D0 směrem na Běchovice (stavba 511) zatřídění na rychlostní komunikaci s možností regulace nejvyšší povolené rychlosti. Její případné omezení v obydlené části u Průhonic či Šeberova může přinést snížení hlukové expozice až o 3-6 dB.

Zobrazit více
Aktuality
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
24. 07. 2019
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4–20/2011/ZK.
Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy
24. 07. 2019
Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999.
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
24. 07. 2019
Hlavní město Praha vydalo své první Zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnesením č.32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010.
Souhlasím
###message