Projekt

Vestecká spojka sestává z úseku I. etapy, který byl zprovozněn v roce 2010, a II. etapy včetně Exitu 4, který se nachází ve fázi projektové přípravy.

Post image
Vestecká spojka a Exit 4 v územně plánovacích dokumentech

Vestecká spojka je stabilizována Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba č. D054 . V ZÚR je dotčené území charakterizováno jako „Území s vysokou ekonomickou výkonností a významným ekonomickým potenciálem“. V tomto prostoru se předpokládá rychlejší rozvoj, než v územích takto nevymezených.

V územním plánu hl. m. Prahy je potvrzena rovněž jako veřejně prospěšná stavba pod č. 20. V současné době probíhají práce na novém územním plánu hlavního města Prahy, tzv. Metropolitním plánu, a i v něm je posuzovaný záměr umístěn shodně s předkládaným řešením. Vestecká spojka je v celém rozsahu vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Vesteckou spojku lze zprovoznit až po zprovoznění úseku D0 Běchovice – dálnice D1 (stavba 511), do doby splnění této podmínky nelze stavbu uvést ani do zkušebního provozu.

Základní technické parametry stavby - Vestecká spojka I. etapa (dnes v provozu)
návrhová rychlost

V souladu s platnou ČSN 736101 je stanovena návrhová rychlost 90 km/h (nejvyšší dovolená rychlost), na kterou jsou navrženy jednotlivé prvky komunikace.

délka

Celková délka stavby je 1,6 km.

šířkové uspořádání

Vestecká spojka, I. etapa, je navržena v kategorii S 24,5 s 2+2 jízdními pruhy. Má

  • šířku jízdních pruhu 3,5 m,
  • šířku zpevněné krajnice 0,75 m (včetně vodícího proužku)
  • a šířku nezpevněné krajnice 0,75 resp. 1,5m.

Šířka zpevněné části je tedy 23,5 m.

dopravní omezení

Zákaz vjezdu nákladním vozidlům nad 12t po zprovoznění II. etapy.

stavby

Mostní objekty: mimoúrovňová křižovatka na D0

Základní technické parametry stavby - Vestecká spojka II. etapa a Exit 4 (návrh)
návrhová rychlost

V souladu s platnou ČSN 736101 je stanovena návrhová rychlost 90 km/h (nejvyšší dovolená rychlost), na kterou jsou navrženy jednotlivé prvky komunikace. V místě napojení ZKZP bude s ohledem na křižovatku řízenou světelnou signalizací rychlost snížena na 70 km/h, čemuž budou návrhové prvky přizpůsobeny (zejména příčný sklon vozovky).

délka

Celková délka stavby je 5,1 km.

šířkové uspořádání

Vestecká spojka, II. etapa, je navržena v souladu se zadáním v kategorii o šířce S 9,5. Šířka komunikace je v místech křižovatek rozšířena o přídatné pruhy, které však nemění charakter dvoupruhové komunikace. Navržená kategorie Vestecké spojky S 9,5 /70 má

  • šířku jízdních pruhu 3,5 m,
  • šířku zpevněné krajnice 0,75 m (včetně vodícího proužku)
  • a šířku nezpevněné krajnice 0,75 resp. 1,5m.

Šířka zpevněné části je tedy 8,5 m.

dopravní omezení

Zákaz vjezdu nákladním vozidlům nad 12t.

stavby

Mostní objekty: 12 mostních objektů

Z toho:

  • cyklistické mosty: 4 (3 mosty, 1 podjezd)
  • migrační mosty: 2
Popis trasy II. etapa

Vyhledávání optimálního (nejméně konfliktního) vedení II. etapy Vestecké spojky v rámci koridoru vymezeného příslušnou územně plánovací dokumentací probíhalo během přípravných prací pro dokumentaci k územnímu rozhodnutí (Studie VPÚ DECO, 2017).

Post image

Při výběru optimální trasy silnice je vždy určující konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, minimalizace střetu s biologicky cennými prvky v území a v neposlední řadě je při umístění silniční stavby nutné zohlednit možnosti smysluplného napojení na stávající komunikační sít. Profil Vestecké spojky je dlouhodobě fixován v územních plánech, přičemž jedním koncovým bodem je již vybudovaný Vestecký přivaděč (I. etapa Vestecké spojky) a druhým koncovým bodem je EXIT 4 na D1.

Tato veřejně prospěšná stavba se dotýká tří obcí, a to obcí Vestec, Jesenice a Průhonice.

Na území obce Vestec prochází trasa zemědělsky obhospodařovanou krajinou za hranicí hl. m. Prahy severovýchodně od sídla. V územním plánu Vestce je trasa Vestecké spojky navržena a zakreslena včetně ochranného pásma s napojením do kruhové křižovatky na Vídeňské (dnes II/603). V územním plánu není navrženo zastavění ve vazbě na uvažovanou silnici, trasa není v konfliktu se stávající ani navrženou zástavbou. Pro minimalizaci případného negativního vlivu na obytnou zástavbu navazující jižně na Hrnčíře jsou ve 2. aktualizaci ZÚR SK stanoveny požadavky na využití koridoru pro Vesteckou spojku.

Zelenou osou území, kterou navržená Vestecká spojka protíná, je Olšanský potok s retenční nádrží. Ve 2. aktualizaci ZÚR SK bylo provedeno zúžení koridoru oproti původním ZÚR SK na křížení s touto vodotečí na 80 m. Retenční nádrž koridor tanguje. V návazné dokumentaci je třeba řešit křížení silnice s vodotečí a nádrží s ohledem na její význam v krajině.

Na území města Jesenice prochází trasa zemědělsky obhospodařovanou krajinou za hranicí hl. m. Prahy (Hrnčíře) v blízkosti místní části Drazdy. V územním plánu Jesenice je trasa Vestecké spojky navržena a zakreslena včetně ochranného pásma. V územním plánu není navrženo zastavění ve vazbě na uvažovanou silnici, trasa není v konfliktu se stávající ani navrženou zástavbou. Je obklopena navrženými plochami ochranné zeleně. Na křížení s ulicí K Šeberovu je v ÚP navržena křižovatka.

Vestecká spojka po průchodu územím obce Jesenice přechází na území hl. m. Prahy, aby se po cca 500 m vrátila opět na území Středočeského kraje a pokračovala na severozápadním okraji území obce Průhonice. V současné době je toto území zemědělsky obhospodařovanou krajinou. V územním plánu Průhonic je zakreslen koridor pro Vesteckou spojku cca v šíři ochranného pásma. Dále jsou pro minimalizaci případného negativního vlivu na obytnou zástavbu v lokalitě Rozkoš splněny požadavky územně plánovací dokumentace na využití koridoru pro Vesteckou spojku.

Napojení na dálnici D1, respektive na Chodovskou radiálu, bude realizováno v navržené MÚK Exit 4 na území hl. m. Prahy.

Zobrazit více
Souhlasím
###message