Dokumenty
Usnesení Rady Zastupitelstva Středočeského kraje

Rada zastupitelstva Středočeského kraje přijala usnesení (Usnesení č. 047-13/2017/RK ze dne 6.4.2017), ve kterém ukládá pokračovat v přípravě staveb „II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa“, „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, „Vestecká spojka II. etapa“, „MÚK s D1 – Exit 4“ a pokračovat ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR při prosazování přípravy a realizace dálnice D3 ve Středočeském kraji. Společný postup při přípravě a organizaci projektu byl stvrzen smlouvou o spolupráci veřejných zadavatelů týkající se stavby MÚK s D1 - Exit 4, která byla podepsána mezi Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o., Středočeským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ministerstvem dopravy ČR a hl. m. Prahou v roce 2018.

Rada svým usnesením podporuje investorskou přípravu Dálnice D3 a navazujících staveb „II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa“, „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“, „Vestecká spojka II, „MÚK s D1 – Exit 4“, neboť tyto stavby považuje za prioritní pro Středočeský kraj.

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR) je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.

V jižním okraji Prahy se setkávají dvě významné tzv. rozvojové osy Praha - Jihlava (osa OS5a) a Praha – České – Budějovice (OS6). V obcích na těchto osách se dle vládní politiky mají vytvářet podmínky pro umisťování bydlení a pracovních příležitostí při respektování požadavků na zachování hodnot území. Smyslem politiky je tedy soustředit rozvoj státu do dobře dopravně dostupných území využívající vybudovanou nebo plánovanou infrastrukturu a naopak ochránit ostatní území před negativními vlivy výstavby a dopravy.

V článku 23 PÚR ČR se mimo jiné uvádí:
„Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.“

Post image
Politika územního rozvoje ČR Odkaz

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením č. 4–20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012. Dle § 187 odst. 3 stavebního zákona nahrazují ZÚR SK pořízené a schválené územní plány velkých územních celků. ZÚR SK nabyly účinnosti dne 22. února. 2012. Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 2. Akt ZÚR SK. V rámci 2. Akt ZÚR SK bylo zpracováno úplné znění ZÚR SK ve smyslu § 42c stavebního zákona. 2. Akt ZÚR SK nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018. Stavba Vestecké spojky II. etapa je v souladu se ZÚR Středočeského kraje. Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po 2. aktualizaci.

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000. Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, byla měněna postupně po dobu své platnosti následujícími obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy: č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy,27/2001 Sb. hl. m. Prahy,21/2002 Sb. hl. m. Prahy, 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, 3/2004 Sb. hl. m. Prahy, 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, 6/2005 Sb. hl. m. Prahy, 17/2005 Sb. hl. m. Prahy, 24/2005 Sb. hl. m. Prahy, 6/2006 Sb. hl. m. Prahy, 15/2006 Sb. hl. m. Prahy a dále vydanými opatřeními obecné povahy.

Stavba Vestecké spojky II. etapa včetně napojení na D1 je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

Hlavní město Praha vydalo své první Zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnesením č.32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010. Stavba Vestecké spojky II. etapa včetně napojení na D1 je v souladu se ZÚR hl.m. Prahy. Platné Zásady územního rozvoje Hl. m. Prahy (právní stav k 23. 10. 2018). Vyhlášky a opatření obecné povahy.

Územní plán Vestce

Opatření obecné povahy č. 1/2018 – vydaný 31.1.2018. Územní plán (ÚP) obce byl vydán před vydáním 2. Aktualizace ZÚR středočeského kraje. ÚP neobsahuje Vesteckou spojku. Obec je povinna uvést ÚP obce do souladu se Zásadami územního rozvoje kraje.

V katastru obce Vestec byla Vestecká spojka umístěna v souladu se ZÚR Středočeského kraje.

Územní plán obce Průhonice

Vydaný zastupitelstvem obce, s nabytím účinnosti dne 26.7.2018. Aktuální stav územního plánu je po změně č. 2 BStavba Vestecké spojky II. etapa je v souladu s územním plánem obce. 

Územní plán obce Jesenice

Poslední platnou změnou územního plánu obce Jesenice je změna č. 2., která byla schválena zastupitelstvem obce dne 19.10.2006 a nabyla platnosti 03.11.2006. Touto změnou byl upraven původní územní plán obce, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 8.11.2000 a nabyl platnosti 24.11.2000 a změna územního plánu č. 1., která byla schválena zastupitelstvem obce dne 21.10.2002 a nabyla platnosti 05.11.2002.

Stavba Vestecké spojky II. etapa je v souladu s územním plánem obce. Platný územný plán.

Souhlasím
###message